بانک پاسارگاد
تقلب با اسمارت واچ Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • تقلب با چاشنی تکنولوژی و ضرورت نوتوانی در برگزاری آزمون ها
  • شعار سال :تقلب رامی توان بعنوان یکی از مهمترین تهدیدهایی نظام های آموزشی در عصر جدید محسوب نمودهو از آنجا که محوریت وقوع تقلب وابسته به عامل انسانی است، کنترل و جهت دهی بهویژگی های شخصیتی- رفتاری، وضعیتی ومحیطی کلیه فاعلین ، ذینفعان و ذی مدخلان، میتواند تاثیرات معناداری بر کاهش این پدیده مخرب داشته […]